Regulamin zakupu biletów na stronie mzprl.pl
obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.
1. ZASADY OGÓLNE
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów oraz produktów na stronie
mzprl.pl. Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z mzprl.pl umową o
zakup biletu ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz jest
informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
Dokonując transakcji w serwisie mzprl.pl, Klient może zawrzeć umowę zakupu biletu oraz
dodatkową umowę zakupu produktu.
Sprzedaż biletów oraz produktów w systemie mzprl.pl jest prowadzona przez:
Adventure Warsaw Rafał Patla, adres: Zwoleńska 79 N 04-761 Warszawa,
NIP: 5213235994, REGON: 142121937
Serwis Telefoniczny: 511 044 808, adres e-mail: biuro@mzprl.pl.
2. PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW
Bilety są sprzedawane poprzez stronę internetową mzprl.pl.
Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania
należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu,
numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację
Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.
2.1. Zakup biletów poprzez stronę mzprl.pl
Po dokonaniu wyboru wydarzenia z oferty serwisu mzprl.pl, wyboru kategorii oraz rodzaju
biletów oraz wybrania godziny wejścia do Muzeum Życia w PRL (w przypadku zakupy
biletów wstępu do muzeum) lub wybraniu innej usługi (w przypadku wydarzeń
dodatkowych takich jak wycieczka/ gra miejska na telefon/ inne) należy wypełnić
formularz z danymi osobowymi oraz wybrać metodę płatności oraz opcję dostawy biletów.
W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem Klient klikając pole „Potwierdzam
zakup i płacę / confirm and pay”, wyraża wolę związania się umową na odległość i
dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku
"Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay", oznacza zamówienie z obowiązkiem
zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie www.mzprl.pl. Następnie na podany
przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie
rezerwacji biletów. Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się we
wstępnym potwierdzeniu rezerwacji oraz zaksięgowaniu środków na rachunku mzprl.pl
Klient otrzymuje wiadomość email z podziękowaniem za dokonanie płatności i
potwierdzeniem zarejestrowania płatności w systemie mzprl.pl oraz, w przypadku wyboru
biletu domowego – bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub
załącznika.
W przypadku wyboru płatności kartą lub przelewem online za pośrednictwem Przelewy24
klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę / confim and pay”, wyraża wolę związania
się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie.
Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay", oznacza zamówienie
z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie www.mzprl.pl.
Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Przelewy24. Po otrzymaniu przez
mzprl.pl od Przelewy24 informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez
Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie. Klient otrzymuje
potwierdzenie rezerwacji biletów oraz, w przypadku wyboru biletu domowego – bilet
elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika.
Rezerwacja jest zobowiązująca dla serwisu mzprl.pl dopiero po wysłaniu na adres e-mail
podany przez Klienta w procesie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności w
systemie mzprl.pl. W przypadku opłaty za bilet przelewem bankowym, wysłanie do Klienta
mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie mzprl.pl następuje po
dokonaniu opłaty za rezerwację, po weryfikacji zgodności literowego kodu lub numeru
rezerwacji otrzymanego na końcu procesu rezerwacji biletów i podanego przez Klienta
podczas płatności.
W przypadku opłaty za bilet przelewem online lub kartą za pośrednictwem Przelewy24,
wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie
mzprl.pl następuje po otrzymaniu przez mzprl.pl potwierdzenia z Przelewy24 o dokonaniu
płatności przez Klienta.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy
skontaktować się z recepcją Muzeum Życia w PRL pod numerem telefonu 511 044 808, lub
na adres e-mail: biuro@mzprl.pl
Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi
teleinformatycznych umożliwiających zakup biletów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy
sobie prawo do anulowania biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.
2.2. Zamówienia grupowe
Zamówienia grupowe są możliwe tylko po uprzednim kontakcie z Muzeum Życia w PRL.
Aby złożyć zamówienie grupowe należy skontaktować pod numerem telefonu 511 044 808,
lub na adres e-mail: biuro@mzprl.pl
3. BILETY I VOUCHERY
3.1. Zasady ogólne
Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został
wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminów dotyczących uczestnictwa w
wydarzeniu. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. W zależności od rodzaju
wydarzenia bilet może być imienny lub na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia
jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na bilecie. Dopuszczalność i tryb
zmiany danych na bilecie imiennym, w tym konieczność poniesienia opłaty za zmianę
danych i jej wysokość, określa Organizator w Regulaminie Organizatora.
Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia do Muzeum Życia w PRL lub na wydarzenie –
nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu. Bilet nie może być kserowany,
skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takiego
postępowania, bilet traci swoją ważność.
Klient powinien przechowywać bilety w bezpiecznym miejscu. mzprl.pl nie ponosi
odpowiedzialności za zagubione lub skradzione bilety.
Klient ma prawo weryfikowania zgodności biletu z treścią złożonego przez niego
zamówienia. W przypadku, gdy treść biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient
obowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do mzprl.pl, gdyż błędy w treści biletów mogą
skutkować odmową możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.
3.2. Ceny oraz kategorie cenowe
W zależności od wydarzenia w ramach systemu sprzedaży mzprl.pl dostępne są bilety w
różnych kategoriach cenowych. Na niektóre wydarzenia dostępne są również bilety ulgowe
oraz pakiety specjalne, jak np. 2+1 (tzn. bilet rodzinny). Takie bilety są udostępniane na
dane wydarzenie w zależności od decyzji Organizatora wydarzenia. O cenach biletów na
wydarzenie decyduje Organizator.
W przypadku niegotówkowej zapłaty za bilet, całkowita cena zakupu uwzględniać może
także opłatę transakcyjną. O wysokości opłaty transakcyjnej Klient zostanie
poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.
3 SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI
3.1. Zasady ogólne
W zależności od kanału sprzedaży oraz decyzji Organizatora wydarzenia możliwe są
następujące rodzaje płatności: przelew online, przelew tradycyjny, karta płatnicza, BLIK.
3.2. Karta płatnicza
W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za
pośrednictwem serwisu transakcyjnego mzprl.pl(poprzez kliknięcie pola: „Potwierdzam
zakup i płacę / confirm and pay”) Klient zostanie przekierowany do Przelewy24. Przed
podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne
przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie serwisu internetowego Przelewy24 oraz,
że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od "https://") Za
realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach
internetowych Przelewy24. odpowiada Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8 .
Serwis Przelewy24 prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa
Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze
w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem
IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako
Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
3.3. Przelew online
Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego
eBilet, oraz wybraniu opcji płatności przelewem online (poprzez kliknięcie pola:
„Potwierdzam zakup i płacę / confirm and pay”), oraz po dokonaniu wyboru banku, który
prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na
stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się,
że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku
oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://") Za
realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach
internetowych Przelewy24. odpowiada Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8 .
Serwis Przelewy24 prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa
Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze
w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem
IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako
Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
3.4. Przelew tradycyjny
W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym zapłata powinna nastąpić
możliwie jak najszybciej. Płatność powinna zostać zrealizowana zgodnie z instrukcją
znajdująca się w potwierdzeniu rezerwacji. Kwota przelewu powinna być zgodna z kwotą
do zapłaty podaną w potwierdzeniu rezerwacji, w szczególności nie powinna być
zaokrąglana, czy dzielona na kilka przelewów. Tytuł przelewu powinien być taki sam, jak
tytuł podany w potwierdzeniu rezerwacji. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku
mzprl.pl czekamy 72 godziny od momentu wykonania rezerwacji. Po tym terminie
rezerwacja jest anulowana, a bilety wracają do ogólnodostępnej puli biletów
przeznaczonych do sprzedaży. W przypadku anulowania zamówienia nie ma możliwości
jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim
przypadku mzprl.pl nie może zagwarantować, że wybrane bilety będą wciąż dostępne. W
przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym powyżej, Klientowi
przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.
4. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Po zakupie biletu przez stronę internetową mzprl.pl, bilet elektroniczny zostanie
automatycznie dostarczony na adres email podany przy składaniu zamówienia przez
Użytkownika.
5. FAKTURA
Po uprzednim zaznaczeniu na karcie rezerwacji biletów opcji otrzymania faktury VAT,
faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z
ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku otrzymania przez mzprl.pl
całości zapłaty za bilet, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 15 (piętnastego)
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapłata została przez mzprl.pl
otrzymana. Faktura VAT jest przesyłana w formacie pdf na adres e-mail podany przez
Klienta w procesie rezerwacji.
6. ZWROTY BILETÓW / REZERWACJI
6.1. Prawo odstąpienia od umowy
W przypadku zakupu biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży
biletów mzprl.pl poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze
zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym
mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
W przypadku zakupu Produktów Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
W ciągu 14 dni od otrzymania Produktu, Klient będący konsumentem w rozumieniu art.
22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zawiadamiając o
tym mzprl.pl na adres spółki lub przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt
na stronie https://mzprl.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty
jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
W przypadku odstąpienia od umowy mzprl.pl zobowiązuje się do zwrotu dokonanych przez
Klienta płatności. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Mzprl.pl może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. zwroty płatności będą
dokonywane przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Klient, chyba że
zgodzi się on na inny rodzaj zwrotu.
6.2. Zwroty
W przypadku zwrotu Biletu, mzprl.pl będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta ceny
za bilet .
6.2.1. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia
W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z
którego została wykonana płatność za bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku
wysyłając mzprl.pl email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia.
W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą
dokonano płatności za bilet.
Zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w terminie 14 dni od dnia odwołania
wydarzenia.
6.2.2. Zwrot w przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia
W przypadku zmiany daty wydarzenia, Organizator za pośrednictwem mzprl.pl
zaproponuje Klientom miejsca na wybrane wydarzenie w innym terminie (w miarę
dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych biletów.
Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy
dostępny na stronie mzprl.pl podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer
rezerwacji. Zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania
przez mzprl.pl informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki
zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet,
chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając mzprl.pl email z konta pocztowego
przypisanego do zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności
kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano
płatności za bilet.
W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za
okazaniem dowodu zakupu.
6.2.3. Inne zwroty
Zwrot biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w pkt 9.2.1. i
9.2.2. powyżej nie są możliwe.
7. REKLAMACJE
Reklamacje związane z zakupem biletu lub Produktu w systemie dystrybucji biletów
mzprl.pl mogą być zgłaszane w formie elektronicznej przez email: biuro@mzprl.pl lub
pisemnie listem poleconym na adres Adventure Warsaw Rafał Patla, Zwoleńska 79 N
04-761 Warszawa.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez mzprl.pl następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W przypadku nieuznania przez mzprl.pl reklamacji złożonej przez Klienta, może on
skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W
szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub
powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem
internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
&lng=PL.
78. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Mzprl.pl ponosi odpowiedzialność za bilety zakupione wyłącznie poprzez portal mzprl.pl.
Bilety odkupione od innych Klientów, zakupione w nieoficjalnych punktach sprzedaży lub
za pośrednictwem podmiotów trzecich, nieposiadających praw do sprzedaży i dystrybucji
biletów, mogą okazać się nieważne.
9. PRAWO WŁAŚCIWE
Transakcje kupna biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym regulaminem
podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do Klienta będącego
konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr
593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań
umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej,
wybór prawa Rzeczpospolitej Polskiej nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na
podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
10. DANE OSOBOWE
Dane osobowe podane przez Klientów w miejscach do tego przeznaczonych, mzprl.pl
przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką
prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
Organizatorom ujawniane są dane osobowe Klientów jedynie w przypadkach
przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz
Organizacji wydarzenia. W innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane
dotyczą.
Zabronione jest wykorzystywanie informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, w
celach komercyjnych polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności
Klienta prowadzonej poza mzprl.pl.
Spółka zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych
przez Klientów w ramach narzędzi udostępnionych w mzprl.pl, w szczególności jeśli mają
charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób
zagrażają bezpieczeństwu Klientów.
W przypadku, gdy na skutek automatycznej analizy wiadomości, o której mowa powyżej,
Spółka nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi Klientowi, jego wiadomość zostanie
niezwłocznie przekazana do Organizatorowi celem udzielenia odpowiedzi.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz należy wypełnić jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
W ciągu 14 dni od otrzymania Produktu, Klient będący konsumentem w rozumieniu art.
22[1] Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zawiadamiając o
tym eBilet. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu
biletów!
UWAGA!
W PRZYPADKU ZAKUPU BILETÓW KLIENTOWI ZAWIERAJĄCEMU UMOWĘ W
SYSTEMIE SPRZEDAŻY BILETÓW mzprl.pl POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB
NA ODLEGŁOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 38 PKT 12 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O
PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 827) NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO
ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY, O KTÓRYM MOWA W ART.
27 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA.
Adventure Warsaw Rafał Patla
Zwoleńska 79 N 04-761 Warszawa
biuro@mzprl.pl.
–Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia
nr ……………………………………………………………..
data odbioru przesyłki to ……………………………………………………………..
imię i nazwisko: ……………………………………………………………..
numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej ceny:
…………………………………………………………………………………………………..
data: ……………………………………………………………..
podpis: ……………………………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.
Załącznik nr 2 - Polityka prywatności
Polityka prywatności
I. Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane
osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem serwisu internetowego [www.mzprl.pl] (dalej: Serwis).
2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w
nim oferowanych.
3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
II. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Adventure Warsaw
Rafał Patla], adres: [Zwoleńska 79 N 04-761 Warszawa], NIP: [5213235994], REGON:
[142121937], adres poczty elektronicznej: [biuro@mzprl.pl] (dalej: Administrator).
III. Cel zbierania danych osobowych
1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
o rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
o umożliwienia logowania do Serwisu,
o realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
o komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
o wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
o prowadzenia systemu komentarzy,
o świadczenia usług społecznościowych,
o promocji oferty Administratora,
o marketingu, remarketingu, afiliacji,
o personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
o działań analitycznych i statystycznych,
o windykacji należności,
o ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo
skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
V. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
• gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu
przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
• gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po
odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli
przepis szczególny nie stanowi inaczej).
VI. Udostępnianie danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z
Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem
np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe,
kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).
VII. Prawa Użytkowników
1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z
wymienionych praw należy przesłać na adres [biuro@mzprl.pl].
3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie
w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
VIII. Pliki cookies
1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów
zewnętrznych.
2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy
celom statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
ustawieniach przeglądarki.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że
na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i
personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
X. Postanowienia końcowe
1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy
czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu
dostępnego w Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują
przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
Kto jest administratorem i jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Adventure Warsaw Rafał Patla
Zwoleńska 79 N 04-761 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz kontaktować
się pod adresem e-mail biuro@mzprl.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres
Inspektor Ochrony danych
Adventure Warsaw Rafał Patla
Zwoleńska 79 N 04-761 Warszawa
W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane
Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu mzprl.pl będą
przetwarzane w następujących celach:
1. obsługi utworzonego konta
2. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacja) i odszkodowań
3. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta
4. sprzedaży produktów o usług
5. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia
analiz i statystyk
6. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się
postępowaniach
7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
8. archiwizacji
9. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na mzprl.pl.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych będzie:
1. udzielona zgoda
2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed
zawarciem umowy
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa
pisma i wnioski
Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane
Twoje dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z
prowadzonymi działaniami na FB, w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu
Google Analitics, oraz w związku z wysyłką mailingu informacyjnego o wysyłce przy
wykorzystaniu MailChimp.
Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. procesorom w związku ze zleconymi przez Adventure Warsaw działaniami
realizowanymi w imieniu Adventure Warsaw
2. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
3. kancelariom prawnym, którym Adventure Warsaw zlecił np. prowadzenie
postępowania
4. podmiotom współpracującym z Adventure Warsaw: Facebook, Google, HotJar,
Youtube, Google Analitycs, Microsoft, Synerise, które mogą zamieszczać własne pliki
cookies (informacje o zewnętrznych plikach cookies mogą Państwo znaleźć na
stronach internetowych podmiotów współpracujących).
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Przez jaki okres dane będą przetwarzane
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować Adventure Warsaw do przetwarzania
danych przez określny czas,
2. obsługi utworzonego konta
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Adventure Warsaw
(administratora danych),
4. okres na jaki została udzielona zgoda
Jakie masz prawa
Posiadasz prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
2. sprostowania danych,
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
6. przeniesienia Państwa danych osobowych
Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na
podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, Adventure Warsaw w
większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli
chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, będziesz poproszony o dostarczenie
dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych
przez Adventure Warsaw., masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jakie będą konsekwencje nie podania danych
Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy
(np. utworzenie konta w serwisie), bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
W jaki sposób profilujemy
Adventure Warsaw korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak:
dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików
cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.
2. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie będziesz
otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb)
W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę
biuro@mzprl.pl